Viktigt miljöarbete

Mälaren är en fantastisk resurs som ska upplevas och användas – det är självklart. Lika självklart som att vi tar ansvar och inte skadar den miljö som vi uppskattar så mycket.  Mälaren är förutom en möjlighet till rekreation med bad och båtliv, yrkesfiske och transporter, också en av våra absolut viktigaste naturresurser i form av dricksvattentäkt. 

Varje dag förser Mälaren 2 miljoner människor med dricksvatten.


BOTTENFÄRGER
Västerås stad har under flera år arbetat för att minska användningen av båtbottenfärger i Mälaren. För att öka kunskapen och medvetenheten hos båtägarna kommer Västerås stad under våren besöka kommunens båtuppläggningsplatser för att sprida information kring båtbottenfärger, om risker men kanske ännu viktigare, om vilka alternativ som finns idag.

Det är vår förhoppning att öka förståelsen kring risker då man hanterar båtbottenfärger och bidra till att alla lyfter blicken och ser att det finns andra alternativ som kanske fungerar lika bra eller bättre.

Fortsatt felaktig användning
Gamla färger på båtskrov läcker ut i Mälaren och bidrar till miljö- och hälsorisker. Genom bland annat provtagningar i sediment, mätningar av metaller på båtskrov samt försäljningsstatistik i Västeråsområdet, kan vi se tydliga tecken på att det finns en felaktig användning av båtbottenfärger i småbåtshamnarna i Västerås. Effekterna av detta är idag inte synliga i Mälaren, men en fortsatt användning och läckage av gamla färger utgör en allt större miljö- och hälsorisk.

 För de båtägare som har sin båt i Mälaren är det förbjudet att använda båtbottenfärger som är avsedda för ost- eller västkusten. Information om var färgen är tillåten att använda finns på burken.

När och var?
Vi planerar att genomföra oanmälda besök under mars och april 2015 på båtuppläggningsplatserna i Västerås kommun.

Väl mött!
Västerås stad genom Fastighetskontoret, Tekniska kontoret, Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, Stadsledningskontoret samt Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.